ZÁPIS do MŠ na školní rok 2020/2021

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, Liberec, Stromovka 285/1, příspěvková organizace s odloučeným pracovištěm Stará 107, Liberec 33   460 01 Machnín pro školní rok 2020/2021 - www.skolkastromovka.cz

  • Zápis bude probíhat elektronicky na portále Statutárního města Liberec https://zapisyms.liberec.cz
  • Od 6.4. do 26.4.2020 se rodiče budou moci s portálem seznámit, pročíst si návod , kriteria přijetí, možnost podání více přihlášek a další informace .
  • Od 27.dubna 2020 si rodiče SAMI VYPLNÍ PŘIHLÁŠKU PŘES INTERNETOVÝ PORTÁL a vytisknout si ji . Současně si vytisknou i tiskopis pro dětského lékaře o potvrzení povinného očkování .Oba VYPLNĚNÉ tiskopisy + kopii rodného listu DORUČÍ BEZKONTAKTNĚ do MŠ ve dnech 11.5. od 7 hodin až do 13.5. 2020 do 14hodin / ne dříve ani později / TĚMITO ZPŮSOBY :

1 do poštovní schránky mateřské školy umístěné zezadu hospodářské budovy od rampy / vstup z ulice Stromovka / označené cedulí ZÁPIS MŠ – platí i pro MŠ Stará

2.emailem nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem  (v případě zaslání prostým emailem s přílohami kontaktuje zákonný zástupce školu a dohodne bezodkladně termín osobního podepsání podávané žádosti o přijetí) na : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3.zasláním "klasickou" poštou : MŠ,Liberec,Stromovka 285/1,Liberec 10 46010

4.datovou schránkou : vshkt3p

5.OSOBNĚ v úterý 12.5.2020 do ředitelny školy podle OBJEDNANÉ časovky od 8 do 12 a od 13 do 16,30 hodin

Doporučuji si objednat časový termín , abyste si vyhnuli dlouhému čekání .Termíny je možné si objednat od 14.dubna 2020 na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo SMS na tel. č. 730 844 022 – uveďte přibližný požadovaný termín . Prosím nevolejte, ozvu se .

DORUČÍTE BEZKONTAKTNĚ :

  1. PŘIHLÁŠKU k předškolnímu vzdělávání / VYTIŠTĚNOU Z PORTÁLU /
  2. KOPII rodného listu dítěte
  3. potvrzení od lékaře o povinném očkování nebo jiný formulář uvedený na portále / vytiskněte s přihláškou / - bude upřesněno

4. kopii dokladu o povolení pobytu u dětí - cizinců / je možno doložit později  až na vyzvání / 

5. kopii soudního rozhodnutí o svěření dítěte do péče u samoživitelů / je možno doložit později až na vyzvání / 

6. kopii rozhodnutí o odkladu školní docházky u dětí starších 6ti let - / možno dodat později až na vyzvání  / 

POKUD NEMÁTE PŘÍSTUP NA INTERNET NEBO MOŽNOST TISKU , můžete přijít do MŠ v pondělí 4.5. 2020 od 8 do 14 hodin nebo v jiném termínu na základě dohody s ředitelkou na tel.č.   730 844 022 - přihláška Vám bude vygenerována a vytištěna - s sebou přineste

průkazku zdravotní pojišťovny dítěte a váš občanský průkaz.

OČEKÁVEJTE DO 14.5.2020 POTVRZENÍ SMS NEBO EMAILEM, ŽE PŘIHLÁŠKA BYLA DORUČENA a zaevidována. Pokud nic nepřijde, kontaktujte mě na tel.č. 730 844 022

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2020/2021

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec předcházejí diskriminaci, nastavují rovná a transparentní pravidla a rovněž zohledňují koncepci školské politiky města.

Věková skupina

Předškolák – 6letý (do 31. 8. 2020)

480

Předškolák – 5letý (do 31. 8. 2020)

460

Dítě 4leté (do 31. 8. 2020)

440

Dítě 3leté (do 31. 8. 2020)

400

Dítě 3leté (od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020)

350

Dítě 2leté (do 31. 8. 2020)

0

Dítě, které nedosáhne k 31. 8. 2020 věku minimálně dvou let, nesplňuje zákonnou hranici pro přijetí, a tudíž je automaticky v souladu se školským zákonem nepřijato k předškolnímu vzdělávání.

Den narození 

za každý den v roce

0,02

Pobyt dítěte

Pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.

Trvalý pobyt v Liberci ve školském obvodu zvolené MŠ *) 

300

Trvalý pobyt v Liberci ve školském obvodu, který není spádovým obvodem zvolené MŠ

100

Trvalý pobyt mimo město Liberec 

0

 *)Pro MŠ zřizované statutárním městem Liberec je spádovým obvodem obvod č. 1 (území města Liberec bez území MO Vratislavice nad Nisou (Liberec XXX)
    Pro MŠ zřizované MO Vratislavice nad Nisou je spádovým obvodem obvod č. 2 (území MO Vratislavice nad Nisou (Liberec XXX)

Sourozenec dítěte

Sourozenec již navštěvuje školu, kam podáváte žádost a bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2020

10

Jak rozumět kritériím

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec zohledňují především věk a trvalé bydliště dítěte. Bodové hodnocení má zaručit přednost dítěte staršího před mladším. Při stejném počtu bodů se přihlíží k pomocným kritériím – sourozenec v zapisované škole (ve školním roce 2020/2021), nebo případ hodný zvláštního zřetele.

Věk dítěte

Věk dítěte se posuzuje se u se u čtyřletých až 6 letých a u dvouletých posuzuje k 31. 8. 2020, u tříletých se posuzuje k 31. 12. 2020 (např. děti narozené do 31. 8. 2016 jsou posuzovány jako čtyřleté). Kritérium rozlišuje děti z věkové skupiny, upřednostňuje děti starší.

Den narození dítěte v roce

Kritérium zaručuje řazení dětí od nejstaršího po nejmladší. V rámci tohoto kritéria lze dosáhnout maximálně 365 * 0,02 = 7,3 bodů (např. dítě dosáhlo věku čtyř let v letošním roce dne 20. 4. = od tohoto data do 31. 8. 2020 je 134 dnů. Každý den je hodnocen 0,02 bodu, celkem získá dítě 134 * 0,02 = 2,68 bodů.).

Příklad:
Dítě narozené 20. 4. 2016 - v rozhodné době bude dítěti 4 roky a 134 dní
Celkem toto dítě získá za věk: 440 + 2,68 = 442,68 bodů

Trvalý pobyt dítěte

Toto kritérium sleduje pouze trvalý pobyt zapisovaného dítěte, nikoliv zákonných zástupců. Pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.

Sourozenec

Body za sourozence budou započítány pouze v případě, že starší sourozenec bude školu, na kterou je podána přihláška o přijetí, navštěvovat i ve školním roce 2020/2021. 

Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanovenému očkování, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

V individuálních případech hodných zvláštního zřetele může ředitel mateřské školy rozhodnout o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bez ohledu na celkový počet bodů, které dítě v rámci elektronického zápisu na základě jednotlivých kritérií získalo. Za případ hodný zvláštního zřetele lze považovat zejména převzetí dítěte do pěstounské péče a podobně.

Veškeré skutečnosti, které mají být zohledněny v rámci správního řízení při stanovení pořadí pro přijetí dítěte do mateřské školy, je třeba řediteli mateřské školy doložit tak, aby je mohl mít za prokázané.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel v souladu se školským zákonem a podle předem stanovených kritérií.

-