DŮLEŽITÉ - návrat dětí do MŠ po návratu ze zahraničí

Vážení rodiče, MŠMT  vydalo dle 12.7.2021 pokyny pro návrat dětí do MŠ po návratu ze zahraničí  od 9.7.2021 / celý dokument je v sekci dokumenty. / 

Z tohoto dokumentu vyplývají tato pravidla : 

Zvláštní pravidla platí pro děti do 6 let v mateřských školách

• V případě dětí do 6 let věku v mateřské škole nebo podobné instituci, s výjimkou dětí přeshraničních pracovníků a studentů, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje, nesmí mateřská škola nebo podobná instituce umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy.
o Čili pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR. I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.
 
o Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí 
 
Pravidla pro jednotlivé skupiny zemí
Pravidla pro umožnění vstupu na pracoviště nebo pro přítomnost na činnosti vzdělávací instituce se liší
podle stanovené míry rizika nákazy země, ve které daná osoba pobývala. V případě zemí:
• S nízkým nebo středním rizikem („zelené a oranžové“ země)
o může být umožněn vstup na pracoviště/do vzdělávací instituce ihned po návratu ze
zahraničí i do doby výsledku testu (antigenního testu, který nesmí být starší 48 hodin,
nebo PCR testu, který nesmí být starší 72 hodin) za podmínky, že zaměstnanci/děti, žáci,
studenti nebo účastníci budou po tuto dobu používat respirátor (nikoliv pouze
zdravotnickou roušku)* ve všech případech, ve kterých je podle mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest (ZDE);
tedy nejen v případech, kdy se povinně nosí respirátor, ale respirátor musí osoba nosit i
ve všech případech, kdy postačuje jinak pouze zdravotnická rouška.
▪ Test musí být proveden do 5 dnů od návratu, ale lze předložit také test, který byl
proveden i před návratem v dané cizí zemi (staří testu je vždy stejné – 48 hodin,
resp. 72 hodin).
• S vysokým nebo velmi vysokým rizikem („světle a tmavě červené“ země)
o se musí daná osoba nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den od vstupu na území České
republiky podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to, pokud
orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob
nerozhodl o jiných karanténních opatřeních, a podrobit se do doby výsledku RT-PCR testu
samoizolaci. Do doby výsledku testu jí nemůže být umožněn vstup na pracoviště nebo
umožněna přítomnost při činnosti vzdělávací instituce.
• S extrémním rizikem nákazy („černé“ země)
o do 24 hodin od vstupu na území České republiky se podrobit RT-PCR testu na přítomnost
viru SARS-CoV-2 a znovu nejdříve 10. den, nejpozději však 14. den od vstupu na území
České republiky se podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to,
pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob
nerozhodl o jiných karanténních opatřeních, podrobit se do doby výsledku RT-PCR
* Slovy ochranného opatření: respirátor nebo obdobný ochranný prostředek dýchacích cest (např. respirátor FFP2,
KN 95 – bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek),
včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, který brání šíření kapének.
testu samoizolaci. Do doby výsledku testu (pro účely předložení testu zaměstnavateli je určující ten druhý PCR test, čili mezi 10. a 14. dnem od vstupu) jí nemůže být umožněn vstup na pracoviště nebo umožněna přítomnosti při činnosti vzdělávací instituce.
 
Samoizolací se rozumí omezení volného pohybu (čili setrvání v místě bydliště či jiném podobném místě) na nezbytně nutné minimum s výjimkou:
a) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb a k zajištění péče
o děti,
b) cest nezbytně nutných k obstarávání k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných
finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot; to neplatí pro osoby podle
bodu I.8 (návrat ze zemí extremního rizika výskytu),
c) akutních cest do zdravotnických zařízení,
d) cest do zařízení sociálních služeb; to neplatí pro osoby podle bodu I.8 (návrat ze zemí extremního rizika výskytu),
e) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí; to neplatí pro osoby podle bodu I.8 (návrat ze zemí extremního rizika výskytu),
f) pohřbů; to neplatí pro osoby podle bodu I.8 (návrat ze zemí extremního rizika výskytu)
V případě osob, které se vrátily ze zemí extrémního rizika nákazy, je také povinnost při opuštění bydliště/izolace (ve výše odůvodněných případech) nosit respirátor* po dobu 14 dní po vstupu na území ČR